dinsdag 13 april 2021

Impact Elektromagnetische Straling groot.


 

Al jaren vragen mensen en deskundigen zich af wat de toegenomen elektromagnetische straling, soms verwijtend aangeduid met elektrosmog, doet met mens en natuur.

De afgelopen decennia is de behoefte aan deze straling steeds verder toegenomen door het groeiende gebruik wereldwijd aan meer (digitaal werkzame) technologieën zoals: magnetrons, dect-telefoons, wifi voor computers, laptops en smartphones. Eerst volstond een 2 G- netwerk maar als snel werd dat 3 en 4 G en momenteel wordt alles in gereedheid gebracht om snel mondiaal 5G uit te rollen.  Meestal worden daarbij vooral de voordelen genoemd van nog sneller en beter internet en de verdere snellere verbindingen voor een totaal netwerk van elektrische en elektronische apparaten, het zogenaamde “internet of things” . De overheid is ook een krachtige pleitbezorger, want bij iedere G verhoging mogen zij bepaalde stralingsfrequenties gaan verhandelen/toewijzen aan bereidwillige commerciële partijen, die er gebruik van willen maken. Een mooi extraatje van miljarden Euro’s.

Gelukkig is er de onafhankelijk wetenschappelijke wereld, die onderzoeken uitvoert naar de schadelijkheid van stoffen, producten en/of technologieën. Zo zijn er studies gedaan naar de effecten van mobiele telefoons, die aantonen dat het om meer dan alleen fysische, warmteverschijnselen gaat maar ook om biologische en neurologische effecten. Bij dieren heeft langdurige blootstelling aan deze straling zelfs kanker veroorzaakt.

Bij mensen durft men zover niet te gaan en hanteert men in sommige landen zoals België en Frankrijk het voorzorgsprincipe en zeker voor kinderen die extra gevoelig zijn. Bijvoorbeeld geen werkzame mobiele telefoons tijdens schooltijden.

Een recente studie van dr. Robert O. Young wijst op een verband tussen 5 G en het Corona-virus dat ons vooral moet waarschuwen.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/04/15/het-verband-tussen-5g-en-het-corona-virus/

kijk ook deze video:

https://www.bitchute.com/video/vAJ6HMoTFX2e/
Een zeer unieke studie is recent gepubliceerd door UNESCO (een onder de vlag van de Verenigde Naties opererend wereldwijde organisatie), die bijzondere culturele- en unieke natuurgebieden wil beschermen en dan de status van beschermd object of gebied afgeeft.

Zo ook een regenwoudgebied Gondwana in het oosten van Australië dat een beschermd natuurreservaat werd en waar dus verder geen menselijke activiteit meer mag plaatsvinden.           Alsof men een vooruitziende blik had,  heeft men al ruim 15 jaar geleden (na een nulmeting) besloten om een grondig longitudinaal (langdurig) onderzoek uit te voeren naar de invloed van zendmasten voor elektromagnetische straling op de natuur en in het bijzonder de dierenwereld. Projectleider was de botanicus Mark Broomhall. Biodiversiteitsonderzoeken voor het jaar 2000 gaven aan dat deze in het gebied toenam. 

Tussen 2000 en 2004 plaatste men er 3 G-masten met als gevolg dat de diversiteit aan insecten afnam.  Zo is ook uit metingen in Duitsland gebleken dat de afgelopen jaren de insectendiversiteit met wel 75% afnam, mogelijk als gevolg van onkruidverdelgers , intensieve landbouw en straling.     

Tussen 2006 en 2009 werden er in Gondwana “verbeterde” 3G-zendmasten  geplaatst waarna onderzoekers 27 vogelsoorten zagen vertrekken uit het gebied. Ze verbleven er niet langer, waaronder de scaly Trush, de yellow throated Scrub en de double barred Finch.

In de jaren 2012 en 2013 verrezen er 4G-masten in het gebied. Daarna verdwenen er nog eens 49 vogelsoorten. Verder zagen ze bij 86 vogelsoorten onnatuurlijk gedrag  en waren de plaatselijke vleermuissoorten schaars geworden. Ook insecten, bijen, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten verdwenen en de totale insectenpopulatie verminderde met 80 tot 90%!  Deze conclusies gelden voor een gebied van circa 3 km rondom een zendmast.

Samenvattend is de heldere conclusie dat de straling van deze zendmasten een verwoestende impact hebben op het natuurlijke (dierlijke) ecosysteem en een ingrijpende achteruitgang van de biodiversiteit veroorzaakt.  Hier spelen landbouwgiffen, stedelijke en industriële vervuiling geen enkele rol.


Zie ook: 

Voor het hele rapport van de Unesco: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf   en voor een bespreking ervan : 

https://stralingsbewust.info/2021/02/18/impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer/

of de hierover gemaakte 20 minuten durende video: 

https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/12/19/stralingsrisicos-een-blik-op-de-gevolgen-voor-het-eco-systeem-video-21-min/

Daarbij  moeten we ons realiseren dat we in Nederland ook al een volledig dekkend 3 én 4 G- netwerk van zendmasten hebben gerealiseerd en binnenkort ook 5G dat nu uitgerold wordt. Willen we dat?

Met deze recente kennis over de impact?? Is de mens zo superieur??

Stichting StralingsBewust  heeft dit rapport en de bespreking ervan eind februari 2021 op zijn website gezet en ook doorgestuurd naar vertegenwoordigers van politieke partijen in het parlement. Daarbij het verzoek hiervan kennis te nemen en nadrukkelijk bij de uitrol van 5G eerst nulmetingen en later vervolgmetingen uit te voeren naar de impact op de biodiversiteit. We kunnen beter nu zeer voorzichtig te werk gaan!  Datzelfde heb ik ook gedaan naar Gemeenteraadsleden in Waalre die het voorstel in stemming hebben gebracht, maar helaas niet op een meerderheid kon rekenen. Nu is het wachten op een burgerinitiatief á la Aïreas van bedenker van de Stad van de Toekomst, Jean-Paul Close  in Eindhoven,  waarmee een netwerk van luchtkwaliteit in Eindhoven - en geluidsmetingen rondom Eindhoven Airport  zijn gerealiseerd !!

Nu moeten we nieuwe metingen van bioversiteit opstarten.
zaterdag 3 april 2021

Onderwijs is mensen leren zèlf te denken.

 


Na bijna 40 jaar in het hoger onderwijs werkzaam te zijn geweest met hart en ziel, hoop je een bijdrage te hebben gegeven aan het ontwikkelingspeil van mensen. De teleurstelling is dan ook groot als je ziet hoe in deze Coronatijd mensen vergeten zijn zelf te denken en dus kennelijk ook geen conclusies meer kunnen trekken voor zichzelf.

Natuurlijk krijgen we veelal eenzijdige informatie vanuit de meeste nieuwsmedia en omroepen , maar iedere Nederlander heeft toch inmiddels geleerd om mediawijs om te gaan met het internet en sociale media. Experts en deskundigen vind je in allerlei soorten  en mate:  ouderen en jongeren, sommigen in officiële functies en soms ook gepensioneerden . De opgave is om uit al die brokstukjes verspreide informatie de juiste, meest logische én betrouwbare delen te destilleren. Een leuk onderzoeksproces waar ik jaren in getraind ben door het begeleiden van studenten bij stage-, afstudeer-, en projectopdrachten in het Hoger Onderwijs..

Als volwassene zullen je zeker over enige statistiek en getalleninzicht moeten beschikken. Het onderscheid tussen absolute aantallen en procentuele verhoudingen is daarbij cruciaal.

Een uitspraak als : “Er gaan jaarlijks honderden mensen dood aan de gevolgen van het Covid 19 virus” is zeker angstaanjagend. Maar een echt inzicht vereist nog veel meer informatie zoals:

- waren die mensen jong  of oud?

- meer mannen of meer vrouwen ?

- in welk gebied: provincie of heel Nederland ?

- in welk jaar?

De ernst wordt echter pas duidelijk als je dit verschijnsel afzet tegen andere gebeurtenissen.

Dan weet je of er meer mensen sterven aan Covid  dan aan Kanker, of aan de Griep of aan  Hartfalen?  

Bij procentuele verhoudingen geldt dat ook. 

 -Hoe groot is de kans dat iemand Covid krijgt?

-          -Hoe groot is de kans of iemand die besmet is ook daadwerkelijk ziek wordt?

-          -Hoe groot is de kans dat iemand die ziek wordt door dit virus ook in het ziekenhuis komt en eventueel op de Intensive Care?

-          -Hoe groot is de overlijdenskans in het ziekenhuis?

Bij 3%, 0,3% en/of 0,03% is het getal steeds een factor tien kleiner, maar dat betekent in absolute termen weer heel veel. Bij 3% gaat het om 3 op de 100 mensen . Bij 0,3% zijn dat 3 op de 1000 en bij 0,03 is het 3 op de 10.000 mensen.  In eerste instantie kwam de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) met het angstaanjagende cijfer van 3,4% overlijdens-kans en omdat dit ook ruim verspreid was over de wereld, was het geen epidemie (regionaal of landelijk)  maar een pandemie(mondiaal).  Dit percentage van 3,4 is hoger dan de ervaringsgetallen uit eerdere jaren bij andere (virus) ziektes dus was het inderdaad schrikken. Soms beseffen we ook niet dat een 3% sterftekans ook betekent een 97% hoge overlevingskans.  Als je dat van een specialist zou horen bij een gevaarlijke noodzakelijke medische operatie zou je toch wel gerustgesteld zijn, denk ik.

Later is meermaals gebleken dat het sterftecijfer veel lager is en ergens rond de 0,2% of 0,3% ligt (ruim een factor 10 lager dus), zoals ook door de WHO zelf is aangegeven..

Later werd ook duidelijk dat de overlijdens voornamelijk voor kwamen bij oudere mensen en wel voor bijna 98%,  die uiteraard al kwetsbaar zijn en meerdere ouderdomskwalen en mogelijk ziektes hebben. Moet de hele bevolking dan in paniek raken, in quarantaine gaan , in lockdown gaan, met avondklok,  overal mondkapjes op en steeds 1,5 meter afstand bewaren? Is dat zinvol of slechts een paniekreactie van de overheid, die ons dit wel allemaal oplegt, maar afgaat op adviezen van de RIVM en of experts van Outbreak Management Team (OMT)?.

Over alle afzonderlijke maatregelen is ,als het goed is , wetenschappelijk onderzoek gedaan dat zou moeten leiden tot de conclusie van wel/niet zinvol en effectief in het verspreiden van het virus. Speur zelf op internet en je zult net als ik tot dezelfde conclusie komen. Ik ben ook geen medicus of gezondheidsdeskundige maar wel hoger opgeleid en dus in staat onderzoeken te beoordelen.  Al deze overheidsmaatregelen zijn dus niet effectief!  Daarnaast hebben ze veel schadelijke bijwerkingen voor mensen en de samenleving.

Verder is het zo dat bij het minste of geringste iemand getest moet worden. Logisch toch? Zeker als je een goede , gemakkelijke en betrouwbare test hebt. De meest gebruikte PCR –test is dat echter niet, beweren heel veel deskundigen en zelfs de bedenker van deze test. Ga zelf maar op internet zoeken via Google of andere zoekmachines en na een half uur ben je veel wijzer over laboratorium-procedures , DNA resten van virussen, vals positieve uitslagen etc. etc.              

     Hetzelfde geldt voor een eventueel vaccin. Mooi als dat veilig is en effectief, maar juist dat is niet overtuigend aangetoond tot nu toe,  omdat er nog nooit zo snel een vaccin is ontwikkeld na de uitbraak van een nieuw virus. Nooit eerder is er een goedkeuring gegeven aan deze experimentele mRNA –technologie en dus is er een tijdelijke goedkeuring gegeven vanwege de noodsituatie(?). Iedereen zou zich moeten realiseren dat het nog steeds in een experimentele fase verkeert. Verzekeraars realiseren zich dat maar al te goed en hebben al verklaard, geen schade of levensverzekeringen uit te keren in geval van bijwerkingen , blijvend letsel en zelfs een eventueel overlijden!! Bezint eer ge begint dus!    

maandag 18 januari 2021

Vaccineren bewezen niet effectief.

 

Al decennia hebben we in Nederland en ook in Europa een vaccinatiebeleid waarbij jonge kinderen ingeënt worden tegen belangrijke ziektes. Zo kent iedereen met kinderen wel de DKTP-spuiten, wat staat voor een cocktail van vaccins tegen D=difterie, K=Kinkhoest, T=Tetanus en P=Polio. Twee groepen burgers waren stelselmatig tegen vaccineren uit verschillende overwegingen. 

Enerzijds had je de Christelijk conservatieve groepen die samen geschaard worden onder de “Bible-belt”, die het lichaam zien als Gods-schepping en iedere preventieve maatregel zien als je verweren tegen Gods wil. 

De andere categorie waren de antroposofisch georiënteerde mensen  die ervan uitgaan dat kinderziekten zoals rode hond, roodvonk, bof, mazelen (Masern in Duits) en kinkhoest (Keuchhusten in Duits) juist gezondmakend zijn en het immuunsysteem van kinderen versterken. Het voorkomen van deze ziekten zou dus juist een gemiste kans zijn voor kinderen om op latere leeftijd gezond te blijven. Als een kinderziekte echter kan leiden tot het overlijden van een patiënt is dit argument natuurlijk niet houdbaar.

Eerdere studies hebben ook aangetoond dat niet gevaccineerde kinderen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen. Zie bv de KIGGS studie uit 2014 en geplubliceerd in 2011:

https://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/01/UngeimpfteGesuender.pdf

Een andere grote studie onder tienduizenden kinderen verdeeld over wel en niet ingeente kinderen laten hetzelfde beeld zien.

https://www.vaccineinjury.info/survey/comparison-of-the-state-of-health-of-unvaccinated-and-vaccinated-children.html


Uiteindelijk gaat het er echter om dat vaccins veilig en effectief zijn en de ziekten voorkomen of juist veel milder maken waardoor er minder patiënten aan overlijden. De kernvraag is dan ook blijkt dat ook uit de wetenschappelijke onderzoeken?

Hieronder zijn een aantal grafieken gezet voor een aantal belangrijke en ernstige ziektes waarvoor ook vaccins zijn ontwikkeld en voorgeschreven. Zij komen veelal uit Duitse bronnen zoals het  Statistisches Bundesamt (Duitse CBS) en zijn samengebracht door Hans Tolzin op de website:  www.macht-impfen-sinn.deEen hele belangrijke is het overzicht van het HPV-vaccin tegen het menselijk Papilloma-virus dat leidt tot baarmoederhalskanker en die in Duitsland (Oost-en West samen) in 1980 ruim 3000 doden veroorzaakten. Cijfers voor deze ziekte zijn er al vanaf 1952. In 2006 werd het vaccin toegelaten op de Duitse markt, maar het aantal dode patiënten was al teruggelopen tot ongeveer de helft (1500 doden). Vanaf 2006 tot 2014 het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, is het aantal doden echter niet minder geworden. Je kunt dus concluderen dat het inenten van het HPV vaccin, juist bij jonge meisjes en vrouwen vanaf 14 jaar niet alleen pijnlijk is, vervelende bijwerkingen kan hebben en natuurlijk geld kost  eigenlijk niet effectief is. Dus stoppen ermee!

Lees ook het web-artikel over de ernstige bijwerkingen: 

https://www.ninefornews.nl/duizenden-meisjes-geconfronteerd-met-slopende-ziektes-na-vaccinatie-tegen-baarmoederhalskanker/
Difterie is een andere wereldwijd voorkomende ernstige ziekte die al in 1906 jaarlijks zo’n 15.000 slachtoffers maakte in Duitsland. Op het hoogtepunt in WOI (1915) liep dat cijfer op tot 23.000 doden. In 1925 begonnen de inentingen tegen difterie maar toen was het dodental al gedaald tot minder dan 10.000. Waarschijnlijk door betere hygiëne-maatregelen en groepsimmuniteit. Dat aantal werd ondanks het toegediende vaccin echter niet lager en bleef schommelen rond dit getal.  Ook hier is dus de conclusie: vaccin is niet effectief.  


Het derde voorbeeld is de (veelal kinder-) ziekte kinkhoest waarvoor rond 1950 een algemene vaccinatie voor werd ingezet. Met op het hoogtepunt ruim 9.000 doden in de Verenigde Staten in de beginjaren twintig van de vorige eeuw.  Dat aantal was echter al gedaald tot minder dan 2.000 doden bij aanvang van de vaccinatie. Daarna is de dalende trend wel verder gegaan en zijn er nu vrijwel geen doden meer, al is niet vast te stellen of dit komt door het vaccin of de groepsimmuniteit. Eenzelfde beeld zien we bij het aantal kinkhoestdoden (bij kinderen onder de 15 jaar) in Engeland en Wales. Op het hoogtepunt in 1870 wel 1500 dode kinderen en dat daalt  tot minder dan 100 doden in 1950 toen het vaccin beschikbaar kwam.  

Het vierde bewijs komt van de ziekte pokken. Die in Duitsland in 1871 het meeste aantal slachtoffers maakte namelijk meer dan 84.000 doden! Deze opleving was maar van korte duur, want nog geen twee jaar later was dit gedaald tot zo’n 12.000 overleden patiënten.    In 1875 kwam het pokken vaccin beschikbaar, maar toen waren het aantal doden al verwaarloosbaar. Via een natuurlijk immunisatieproces vanuit het lichaam zelf is dit voornamelijk bereikt.Het vijfde voorbeeld is dat van de ernstige ziekte tuberculose (Tbc) , die in Duitsland al in 1750 zo’n 70 doden per 10.000 personen opeiste. Dat aantal slonk tot minder dan 5 per 10.000 in 1950 . De inentingen begonnen ergens in 1925, maar hebben geen significante daling van het aantal doden opgeleverd. In 1885 ontdekte men de verwekker van tbc. Vergelijkbare cijfers zijn er voor Oostenrijk .

  

Als zesde voorbeeld kunnen we kijken naar het verloop van tetanus-ziekte. De cijfers uit de Verenigde Staten geven bijna een rechtlijnig (dalend) verloop te zien vanaf 1900 meer dan 6 doden per 100.000 personen en vanaf 1941 de inentingen met het bijpassende vaccin waarna de trend zich gewoon  doorzet en de daarop volgende 5 a 6 decennia. Dus ook hier geen statistisch significant bewijs voor de werkzaamheid van het vaccin. Die cijfers zijn er ook voor Engeland en Wales met hetzelfde patroon.


Een zevende en laatste voorbeeld zijn de mazelen.   Daarvoor zijn cijfers uit Duitsland, Engeland en Wales  en de VS beschikbaar. In de VS stierven er soms wel 10.000 mensen aan in de begin-jaren van 1900. Dat daalde vanzelf tot ongeveer 2.000 in de jaren 40 van de vorige eeuw. Halverwege de jaren 60 kwam het vaccin beschikbaar, maar toen waren er al bijna geen sterfgevallen meer. In Duitsland hetzelfde beeld waar pas in 1976 de inentingen begonnen. In Engeland en Wales is hert patroon nog veel duidelijker. De inentingen die pas in 1970 begonnen waren volkomen overbodig want er waren geen doden meer te betreuren onder kinderen (jonger dan 15 jaar) door deze ziekte.


Dit alles geeft toch te denken en iedere gezondheidsautoriteit zou op basis van deze overtuigende cijfers de genoemde vaccinaties snel moeten schrappen en er geen kostbaar overheidsgeld meer aan verspillen. 

Wie nog niet overtuigd is en graag een breed en diepgaand perspectief wil lees dan het gratis e-boek

https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-VACCINATIES.pdf

Laat de farmaceutische bedrijven de werkzaamheid en veiligheid vooraf maar aantonen in een langere termijn testfase. 

Zie ook de inspanningen van Robert Kennedy junior: 

https://www.wanttoknow.nl/overige/robert-kennedy-jr-neem-het-covid-vaccin-niet/

Laten we dus vooral het voorzorgsprincipe hanteren en ook voor het Covid-19 Sars-virus niet dezelfde fouten maken.   Zie ook de inhoudelijke bezwaren van een deskundige over het Covid-vaccin.  https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-neurowetenschapper-chris-shaw-maakt-zich-zorgen-over-mrna-vaccins/

Kijk ook: https://www.waarheid.tv/60-wat-hebben-ze-te-verbergen

woensdag 6 januari 2021

Coronajaar 2020

 


Niemand had kunnen denken dat een klein onzichtbaar virus de hele wereld bijna een jaar lang in de greep hield. Toen de eerste berichten uit China/Wuhan kwamen over het Covid-Sars-virus schrok natuurlijk wel iedereen en dat was begrijpelijk, want het was iets nieuws en dan ontstaat paniek. De WHO kwam korte tijd later ook met de alarmerende berichten dat het een killervirus was met zeer hoge sterftecijfers, zo’n 3% van alle besmette mensen!

Dat was ook de reden om een pandemie uit te roepen, want het bleek inmiddels over de hele wereld verspreid te zijn met vele slachtoffers. Op advies van de WHO en de nationale gezondheidsautoriteiten werden strenge maatregelen opgelegd. De vraag is of dat terecht is. 

Inmiddels zijn we veel ervaring rijker en is ook de kennis enorm toegenomen. De WHO heeft inmiddels de sterftecijfers drastisch naar beneden bijgesteld. Het sterftecijfer is (maar) 0,2% oftewel er overlijden maar 2 op de 1000 besmette mensen en dat zijn voor het leeuwendeel hele oude mensen. Ook in absolute aantallen gesproken is het Covid 19 virus niet de grootste doodsoorzaak, dus is de vraag terecht waarom we dan zulke drastische maatregelen verplicht opleggen aan alle burgers?

Zie: https://www.ninefornews.nl/nieuw-onderzoek-professor-ioannidis-coronasterfte-was-in-2020-extreem-laag/

Zie ook dit simpele maar schokkende Duitse filmpje: 

https://www.ninefornews.nl/de-coronacijfers-in-perspectief-waarschuwing-dit-is-een-schokkend-filmpje/

Luister ook naar het interview met dr. Bhakdi in het Engels   https://www.bitchute.com/video/i9njrxhDvCWI/?fbclid=IwAR3pzet-RgGLA45kaLhJ88cOsjwptATM6vSGOA4Fr9UjXy-YJc41qAyx7NM

Zelfs het RIVM heeft in de Tweede Kamer medio december 2020 een presentatie gegeven waaruit blijkt dat 98% van de mensen die besmet raken met het virus “weinig ziek zijn en vrijwel zonder klachten”!  De overige 2% komen in het ziekenhuis of op de IC terecht.

Volgens betrouwbare CBS cijfers die ook het aantal ziekenhuis- en IC bedden in Nederland bijhoudt blijkt wel dat in Nederland al 10 jaar het aantal bedden met zo’n 20% is verminderd, terwijl de bevolking wel stijgt?!  De inkrimping van het aantal bedden zou te maken hebben met de overheidsbezuinigingen in de zorg die nodig waren na de economische en financiële crisis in 2010.  Van alle Europese landen staat Nederland op de 4e plaats van onder als je kijkt naar het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners?! Duitsland heeft verreweg het meeste aantal bedden beschikbaar en dat scheelt een factor vier vergeleken met Nederland. Dat is geen desinformatie of de bewering van een complotdenker, maar gewoon de echte kille cijfers.

Uit andere CBS cijfers blijkt dat Nederland vergeleken met Oostenrijk, Duitsland, Italië en Zweden in 2020 (het Covid –jaar) een stijging had van 4,28% meer overledenen dan het jaar daarvoor, namelijk 158.389 personen. Je zou kunnen denken dat dit de oversterfte is die vaak genoemd wordt, dus relatief meer dan andere jaren. Hoe kan het dat de bovengenoemde vier andere Europese landen juist minder sterfgevallen hadden?! Oostenrijk – 7,72 %, Duitsland zelfs – 10,75%, Italië nog minder namelijk -12,99% en  Zweden – 3,98%. Deze landen hadden vergelijkbare lockdown-maatregelen behalve Zweden. Zitten de verschillen dus in de omvang en kwaliteit van de gezondheidszorg??!  In Nederland is er wat reguliere zorg "afgeschaald", waardoor kankerdiagnoses en kankerbehandelingen uitgesteld zijn en andere noodzakelijke zorg niet is verleend. Dat heeft de extra doden opgeleverd.     


PCR-test.

De belangrijkste overal gebruikte test om aan te tonen of iemand het Coronavirus heeft, is de PCR, die is ontwikkeld door een oud Nobelprijswinnaar dr. Kary Mullis. Die heeft echter zelf nadrukkelijk aangegeven dat deze test niet bedoeld is om een betrouwbare uitslag te geven voor infectieziekten zoals Sars-Covid. Nu blijken 13 tot 14% van de geteste personen een positieve uitslag te krijgen, maar daarbij dus zijn erg veel vals-positieven!  Sommigen beweren zelfs dat een druppel Cola of een druppel Kiwi sap al positief testen?!  

In Portugal is er nu een rechter die in een uitspraak de PCR-test onwettig noemt alsmede de eventueel daarop volgende quarantaine. https://apokalypsnu.nl/2021/01/16/portugal-gerechtshof-verklaart-pcr-test-en-corona-quarantaine-onwettig/

Toch zijn alle maatregelen en ontwikkelingen gebaseerd op deze PCR-testen, die feitelijk dus heel onbetrouwbaar zijn. Het bijbehorende testprotocol dat  is opgesteld door Mevr. Dr. Koopmans en een Europese collega dr. Drosten is ook door een team van deskundigen (o.a. dr. Borger) genadeloos afgekeurd  en is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Dezelfde Mevr. Koopmans is echter een belangrijke adviseur van de regering Rutte , de EU en zelfs de WHO?!     

Om het virus alsnog te kunnen isoleren zou je autopsie kunnen verrichten op overleden patiënten op de IC's, die positief getest zijn om vast te stellen wat de doodsoorzaak is. Daarvoor zouden ze longweefsel moeten onderzoeken. Gek genoeg heeft de WHO dringend aangeraden om geen autopsie te verrichten? Vreemd toch, of zijn ze bang dat er geen Coronavirus kan worden aangetoond en dat het alleen een griepvirus is die samen met "onderliggende chronische" ziektes de genadeklap heeft gegeven??! In Italië, maar later ook in Rusland negeerde men de regels van de WHO en ging toch autopsie plegen op overleden Covid-patiënten. Men vond geen Covid virus! Daarom was het ook niet zo gek dat men het niet eerder kon isoleren. Wat men wel vond waren verstopte aderen en dus veel trombose in hersenen en kransslagaders. Dus met simpele medicijnen als paracetamol en asperines hebben ze veel patiënten uit ziekenhuizen ontslagen en naar huis gestuurd!  


Mondkapje en 1,5 meter afstand.

Deskundigen zoals longartsen en huisartsen hebben veelvuldig aangegeven dat het dragen van een gewoon eenvoudig mondkapje wetenschappelijk bewezen ineffectief is en geen besmettingen vermindert. Wel geldt dit voor enkele medisch geteste varianten. Sterker nog, het blijkt zelfs schadelijk te zijn als je het langduriger draagt en het vermindert je eigen immuunsysteem. Het werkt dus averechts! Zelfs het RIVM heeft meerdere keren aangegeven dat het mondkapje niet effectief is en meer symbolisch is ! Toch blijft het dragen verplicht?!

Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter afstand. Het is niet wetenschappelijk bewezen en meer een voorzorgsmaatregel, die wel enorme effecten heeft in de horeca, de restaurants, de theaters en musea! Allemaal symboolbeleid? !  

Kijk ook naar de moedige actie van Artsen voor de Waarheid met o.a. dr. Elke de Klerk die een rechtzaak hebben aangespannen tegen de Nederlandse overheid.

https://www.frontnieuws.com/artsen-voor-de-waarheid-tienduizenden-medici-spannen-rechtszaak-aan-en-eisen-einde-aan-covid-tirannie/
Vaccin

Het is lovend en prijzenswaardig dat alles op alles wordt gezet om een werkend en veilig vaccin te ontwikkelen om Covid 19 onschadelijk te maken. Keiharde voorwaarde is wel dat het huidige virus is geïsoleerd en geanalyseerd. Of dat ook het geval is weten we niet. Heeft China deze bewijzen met de hele wereld gedeeld? 

Lees ook: https://www.ninefornews.nl/chinese-topepidemioloog-ze-hebben-het-virus-niet-geisoleerd/

In een WOB verzoek in Ierland in mei van dit jaar is aan het Ministerie van Gezondheidszorg gevraagd over bewijzen dat het SARs/Covid19 virus werkelijk bestaat en geïsoleerd is om het aan te tonen. Na zeven maanden van stilzwijgen kwam net voor de Kerstdagen het verlossende antwoord. Nee, we hebben het bewijs niet!  In de VS is het ook gevraagd en daar kwam als antwoord: van de CDC dat het virus kwijt is!  Hetzelfde zei men in het Verenigd Koninkrijk.  Zelfs Koopmans/Drosten in Nederland heeft gezegd dat het virus nooit gevonden is

Hetzelfde resultaat blijkt in Canada, waar ook het Covid-Sars virus niet is geïsoleerd. 

Dit voorjaar (2021) mag zij in opdracht van het WHO naar China gaan om alsnog te proberen het virus te isoleren.  Wij zien iedere dag het Covid virus afgebeeld als een soort onderwaterbom, maar dat is bedacht en niet echt dus. Hoe weet je dan of er sprake is van een meer besmettelijke variant van het Covid-19 virus zoals nu in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken?!

Over het vaccin zijn een aantal specialisten zeer bezorgd en geven ons een waarschuwing. 

Lees bv. :   https://www.ninefornews.nl/arts-onderzocht-het-coronavaccin-en-slaakt-alarmkreet-ze-liegen/

Ook de Ierse wetenschapper prof. Cahill is zeer negatief over het vaccin.

https://www.ninefornews.nl/1500-positieve-coronatests-nader-onderzocht-het-waren-griepgevallen-we-worden-opzettelijk-misleid/

Lees ook het gratis e-boek van Nederlandse specialisten en artsen:

 https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-VACCINATIES.pdf

Bekijk ook de video van dr Coleman, die er geen doekjes om windt en vindt dat artsen die deze vaccins toedienen hun eigen medische eed verloochenen en feitelijk misdadigers zijn. 

https://www.ninefornews.nl/vernon-coleman-artsen-die-het-coronavaccin-toedienen-worden-berecht-als-oorlogsmisdadigers/

Er zijn bovendien nu al voldoende alternatieve behandelingen getest, die effectief zijn en waarvan Ivermectine, quercetine, HCQ,  zink en hoge dosis vitamine D zeer nuttig zijn. 

Lees en kijk ook naar de moedige video van dr. Simone Gold van America's Frontline Doctors.

https://www.frontnieuws.com/verbannen-van-youtube-dr-simone-gold-deelt-de-waarheid-over-de-covid-19-vaccins/

Van Ivermectine heeft de WHO bevestigd dat het de Covid-19 sterfte met 83% vermindert. De vitamine D en zink is vooral voor preventie en symptoomvermindering.

Zie ook het oordeel van professor Capel. 

https://www.ninefornews.nl/hoogleraar-capel-ivermectine-net-zon-doorbraak-als-penicilline-maar-het-mag-niet-gebruikt-worden/

Hebben we dan nog vaccins nodig, die miljarden overheidsbudgetten opslurpen?

Die bovendien mogelijk niet goed getest zijn op langere termijn effecten? 

Met nieuwe mRNA elementen, die mogelijk het menselijke DNA beïnvloeden

No way. 

Als farmaceutische bedrijven zelfs wereldwijd gevrijwaard zijn van openheid over samenstelling het vaccin, van juridische strafvervolging en van financiële claims in het geval van vaccins is mijn antwoord definitief.    

Je begrijpt de situatie misschien wat beter als je de tijd neemt om te kijken naar de video van een uur van Tim Gielen over The Great Reset. Daarin komen ook aan bod het World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation. Zie en huiver: 

  https://de-ware-wereld.nl/2021/03/24/de-waarheid-over-the-great-reset/ 

donderdag 19 november 2020

Magnetronziekte - Microwave sickness.

 

Hoe schadelijk is de 'magnetron' ?

Grotendeels overgenomen van Happy Healthcare

 

Hoe werkt een magnetron?
Een magnetron verhit met behulp van microgolven, vochtdeeltjes in je voedsel door deze op hoge frequentie te laten trillen waardoor warmte vrijkomt.

Is magnetronstraling gevaarlijk?                                                                                                     Helaas, de straling die je keukenwonder produceert heeft een negatieve invloed op je lichaam hebben en kan zelfs voor hartaandoeningen zorgen.

Via de magnetron kan via het glazen deurtje en bij open doen, straling lekken. De Food and Drug Administration (FDA, het Amerikaanse voedingscentrum, zeg maar) geeft aan dat de gelekte hoeveelheid straling "onbeduidend en ver beneden het maximaal toelaatbare niveau" is, waardoor het onschadelijk is voor mensen. Veilig denk je dan.


Helaas opnieuw; volgens Powerwatch, een Amerikaanse onafhankelijke consumentenorganisatie, is de hoeveelheid straling die vrijkomt als de magnetron aan staat nog altijd vele malen hoger dan een gsm-mast die dicht in jouw buurt staat kan produceren. Blijf daarom zo lang de magnetron aan staat bij het deurtje vandaan, omdat een te hoge blootstelling aan magnetrongolven kan leiden tot staar in de ogen. Nog gevaarlijker wordt het als het deurtje van de magnetron niet meer goed sluit, beschadigd of gedeukt is. Gebruik dan je magnetron helemaal niet meer.

De magnetron verdient een medische bijsluiter over de risico's.

Als je lichaam direct wordt blootgesteld aan magnetronstralen kunnen je weefsels ernstige beschadigingen oplopen en verhoog je het risico op de “magnetronziekte”, ook wel microwave sickness of syndrome genoemd. Het is vreemd dat de meeste mensen er nog nooit van gehoord hebben en dat je er ook niets over leest in de gebruiksaanwijzing van de magnetron.

Symptomen van deze ziekte zijn:

-  slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, opgezette lymfeklieren,

-  een verzwakt immuunsysteem, verminderd bewustzijn,

- depressie, geïrriteerdheid, misselijkheid, lusteloosheid,

- gezichts- en oogproblemen, vaak moeten plassen en veel dorst.


Sta je veelvuldig bloot aan magnetronstralen, dan kan dat ook leiden tot kanker, lange-termijn hersenschade, verstoring van de hormoonproductie, afwijkingen in het immuunsysteem, geheugenverlies, concentratieproblemen, emotionele instabiliteit en afname van het IQ.


Russische onderzoekers hebben ontdekt dat er gedurende verhitting in de magnetron in bijna alle soorten voeding die werden getest kankerverwekkende stoffen werden gevormd. Bij het verhitten van melk en granen worden bepaalde aminozuren omgevormd tot kankerverwekkende stoffen. In vlees werd d-Nitrosodienthanolamines gevonden en werden bij het ontdooien van bevroren fruit in de magnetron delen van de glucosides en galactosides omgevormd tot kankerverwekkende stoffen.


En een recent onderzoek aan de Amerikaanse Trent University toont in een onderzoek naar de effecten van 2.4 GHz straling (let op, we staan nu aan de drempel van grootschalige uitrol van 5G = 5GHz) onomstotelijk aan dat magnetronstraling effect heeft op het hartVolgens Dr. Magda Havas van de Trent University is dit het eerste onderzoek dat directe en significante gevolgen van straling van magnetrons (die aan alle Amerikaanse en Canadese consumentenveiligheidseisen voldoen) voor zowel hartslag en hartslagvariatie heeft aangetoond en gedocumenteerd.


Wat zal die toegenomen straling van 5G zendmasten gaan betekenen voor de burger? voor omwonenden? voor het klimaat, milieu en de natuur? Hebben we de effecten al kunnen zien in de miljoenenstad Wuhan die als een van de eerste grote steden helemaal uitgerust zijn met 5 G -zendmasten? Is het Covid19 virus bedacht om de ernstige effecten van 5G te camoufleren? 

Zie ook video van oncoloog dr. van Tilburg.

https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/23/5g-oncoloog-dr-van-tilburg-waarschuwt/

Ook bestaat bewijs dat diezelfde stralingsfrequentie (2GHz nog steeds hè), bij bepaalde mensen de bloedsuikerspiegel sterk laat stijgen en zelfs de oorzaak kan zijn voor een bepaalde vorm van diabetes.

De meeste magnetronbakjes van plastic. Door die straling, lekken allerlei chemicaliën uit het plastic, zoals benzeen, xyleen of  bisphenol-A (een oestrogeenachtige stof die zeker voor vrouwen tot complicaties kan leiden).

Minder voedingstoffen

Tja, en dan last but -certainly- not least; uit verschillende onderzoeken laten zien dat het gebruik van 'de ping' invloed heeft op de voedingswaarde van je eten. De straling tast de hoeveelheid nuttige voedingstoffen namelijk aan. Zelfs je zorgvuldig bereide en bewaarde biologische maaltijd is dus bepaald niet meer zo gezond te noemen als hij een paar minuten in de magnetron heeft gestaan!

Broccoli verliest bijvoorbeeld het merendeel van zijn antioxidant in de magnetron.

Asperges raken grote hoeveelheden vitamine C kwijt, en knoflook verliest bijna alle werkzame allinase, een stof die onder andere de vorming van kanker tegengaat.

Magnetron schadelijk?... JA DUS

Eenvoudige orgonites voor in de natuur/zendmasten


Het beste is dus om de magnetron weg te doen uit je keuken. Wil je dat echter niet dan kun je een  aanpak kiezen om de gevaarlijke straling om te buigen in meer onschadelijke straling. 

Dat kan door een Orgonite in de nabijheid van de magnetron te zetten. Een Orgonite is op het internet te vinden  en is ontwikkeld door Don Croft in 2000, mede ook op aanwijzingen van Wilhelm Reich die rond 1950 al experimenteerde met Orgonenergie. Croft is in 2010 overleden  maar zijn producten en ervaringen worden voortgezet door dr. Dirk Verelst in Nederland. 

Zie ook zijn bijdragen op Transitieweb met artikelen op 13 en 20 oktober 2020 over "Zendmasten, Corona en Orgonite" en "Negatieve straling omzetten in positieve levensenergie".  

Volgens dr. Verelst (arts) is er een duidelijk verband tussen Corona en de negatieve straling van 3,4 en 5 G Zendmasten. Gelukkig kunnen we er zelf (vrij goedkoop) ook iets aan doen via orgonites.  

Zie ook korte video over Wilhelm Reich:

https://www.youtube.com/watch?v=mFQZZsTba2Q&fbclid=IwAR1tGYmJcZTmLMgKlqU9PgSYxGWD5aQydtNy49Dmr9RDuG7J7lGfyergIt0

 


Kunstzinnige orgonites voor in huis.